AlayaElla

主要写写游戏制作方面的文章

Python 文本中指定长度添加换行符号的小工具

工作中遇到一个问题:
对话框中显示文字,超出对话框的话就自动换行。
中文下直接判断到了一定长度换行就是了,但是换到英文下就可能出现换行时把单词分割的情况。。。

嗯。。这个问题虽然交给程序改也可以,但是自己动手更加快捷嘛。
所以索性用python编写了下面这个小工具。

说明:

这个工具会读取同一目录下的text.txt文本,自动添加换行符号然后导出到out.txt中。
添加换行符时会限制最大行数为5,在添加换行符时自动根据每行字数添加合适的字体大小标签。

实现效果:
使用前:
Imgur

导出后:
Imgur


代码贴在下方:

# coding:utf-8
import codecs

#换行符
linesign="<br/>"
#分割长度
linelenth=21

def splitText(splitLentgh,string):
  splitList=[]
  index=0
  while(index<len(string)-1):
    str=""
    if(len(string)>index+splitLentgh):
      str=string[index:index+splitLentgh]
    else:
      str=string[index:len(string)]

    if(str[-1]==" " or str[-1]=="\n" or str.find(" ")==-1):
      splitList.append(str)
      index=index+splitLentgh
    else:
      str2=string[index:index+str.rindex(" ")]
      splitList.append(str2)
      index=index+str.rindex(" ")
  return splitList

def tryToMinSplit(splitLentgh,line):
  count=1
  str=""
  splitList=splitText(splitLentgh,line)
  while(len(splitList)>=5):
    splitLentgh=splitLentgh+1
    splitList=splitText(splitLentgh,line)
    if(count>=5):
      break
    count=count+1

  for i in range(len(splitList)):
    if(splitList[i][0]==" "):
      splitList[i]=splitList[i][1:len(splitList[i])]

    if(i<len(splitList)-1):
      str+=splitList[i]+linesign
    else:
      str+=splitList[i][0:-2]
  return [count,str]

f2 = codecs.open('out.txt','w','utf-8')

for line in codecs.open('text.txt', encoding='utf-8'):
  if(line[-1]!="\n"):
    line=line+"\r\n"
  tempstr=tryToMinSplit(linelenth,line)
  print(tempstr)
  if(tempstr[0]==1):
    outstr="<font>"+tempstr[1]+"</font>\n"
  else:
    fontsize=40-int((int(tempstr[0])*1.2))
    outstr="<font "+"fontsize=\""+str(fontsize)+"\">"+tempstr[1]+"</font>\n"
  f2.write(outstr) 

print("done!")
点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注